การประชุมวิชาการระดับชาติ : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลงานวิชาการผ่านการพิจารณา

# ชื่อ-สกุล กลุ่ม คณะ มหาวิทยาลัย
21 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กานต์ คุ้มภัย ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
22 นางสาวจุฑามาศ ศรีวิรักษ์ ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
23 อาจารย์กนกกุล มาเวียง วรรณกรรมกับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
24 อาจารย์สุรศักดิ์ จันทา ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
25 อาจารย์นุพงษ์ กองพิมพ์ ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
26 นายนโม โอภากุล ภาษาและจารึกศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
27 นายวิทยา บุษบงค์ ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
28 นายธนทัต ดำคลองตัน ภาษาและจารึกศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
29 อาจารย์สันติวัฒน์ จันทร์ใด วรรณกรรมกับสังคม ครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
30 อาจารย์พัฒน์ธราดล รุ่งเรืองเจริญกิจ ภาษาและจารึกศึกษา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
31 นายพชร ลำเจียก วรรณกรรมกับสังคม คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
32 อาจารย์ธันยพงศ์ สารรัตน์ ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
33 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัลยา ยศคำลือ ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
34 นายนรนท สุขวณิช ภาษาและจารึกศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
35 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารยา วาตะ ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
36 นางสาวรัตนพร บุญเทียม ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
37 อาจารย์อภิชัย ธรรมนิยม ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ
38 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ อิทธิผล ภาษาและจารึกศึกษา ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วข.บพิตรพิมุข จักรวรรดิ
39 ดร.เกรียงไกร ผาสุตะ วรรณกรรมกับสังคม โครงการจัดตั้งสถาบันศรีโคตรบูรณ์ศึกษา มหาวิทยาลัยนครพนม
40 นายดิฐพงศ์ ประเสริฐไพฑูรย์ ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร องค์การมหาชน

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์/โทรสาร 043-721-686    e-mail : rinacconf@msu.ac.th

© 2020 by Rinac MSU.