การประชุมวิชาการระดับชาติ : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลงานวิชาการผ่านการพิจารณา

# ชื่อ-สกุล กลุ่ม คณะ มหาวิทยาลัย
1 รองศาสตราจารย์ ดร.ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2 ดร.ยโสธารา ศิริภาประภากร วรรณกรรมกับสังคม รัฐศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
3 ดร.เกริกวุฒิ กันเที่ยง ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา หลักสูตรการจัดการ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
4 นายสำเริง อินทยุง ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา พระพุทธศาสนา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
5 ดร.พระครูโสภณธรรมภิมณฑ์ ภาษาและจารึกศึกษา ภาษาศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
6 ดร.พระมหาวิรัติ โสภณสีโล ภาษาและจารึกศึกษา ภาษาศาสตร์ มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
7 ดร.สุพัตรา วะยะลุน ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา เทคโนคอมฯ ราชภัฏสุรินทร์
8 ดร.สุทัศน์ ประทุมแก้ว ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์ จงชานสิทโธ ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่
10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เกรียงไกร กงกะนันทน์ ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา ดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชญานุช วีรสาร วรรณกรรมกับสังคม คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12 นายอัษฎาวุฒิ ศรีทน ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา งานบัณฑิตวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์ะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
13 นายปิยชัย นาคอ่อน ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14 ดร.ธนวัฒน์ จอมประเสริฐ ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
15 อาจารย์วิธวัฒน์ สุขสาเกษ ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
16 นางสาวณัฐริกรานต์ แก้วนิล ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17 นางสาวพิลัยวรรณ กองคำ ภาษาและจารึกศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
18 นายศุภวาร วงศ์รอบ ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา วิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกราช วรสมุทรปราการ ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
20 ดร.ประจวบ จันทร์หมื่น ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา วิทยาลัยกฎหมายและการปกครอง มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์/โทรสาร 043-721-686    e-mail : rinacconf@msu.ac.th

© 2020 by Rinac MSU.