การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคบรรยาย

Untitled Document
ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด กลุ่ม
41 ผศ. สุนทรชัย ชอบยศ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา
42 นาย ปกรณ์ ปุกหุต ,จิรวัฒน์ ตั้งจิตรเจริญ พิพิธภัณฑ์วัดมณีวนาราม , สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กลุ่มวิจัย ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา
43 นาย ศุภชัย จังศิริวิทยากร คณะมนุษยศาสตร์ มศว ภาษาและจารึกศึกษา

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์/โทรสาร 043-721-686    e-mail : rinacconf@msu.ac.th

© 2019 by Rinac MSU.