การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคบรรยาย

Untitled Document
ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด กลุ่ม
31 ผศ. กอบชัย รัฐอุบล สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา
32 นางสาว ปียกนิษฐ์ สาธารณ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา
33 นางสาว ดลยา แก้วคำแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา
34 นางสาว ปียกนิษฐ์ สาธารณ์ สาขาวิชาภาษาไทย สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา
35 นาย กิตติราช พงษ์เฉลียว มหาวิทยาลัยราชภัชอุบลราชธานี ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา
36 นางสาว ปียกนิษฐ์ สาธารณ์ สาขาวิชาภาษาไทย สำนักวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา
37 นางสาว จตุพร เพชรบูรณ์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ภาษาและจารึกศึกษา
38 ดร. ภควัต รัตนราช มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา
39 นาย ดิฐพงศ์ ประเสริฐไพฑูรย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ภาษาและจารึกศึกษา
40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มานิตย์ / โศกค้อ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์/โทรสาร 043-721-686    e-mail : rinacconf@msu.ac.th

© 2019 by Rinac MSU.