การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคบรรยาย

Untitled Document
ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด กลุ่ม
21 นาย บัญชา พุฒิวนากุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏมหาสารคาม ภาษาและจารึกศึกษา
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รังสรรค์ นัยพรม สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ภาษาและจารึกศึกษา
23 นางสาว ศาริศา สุขคง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา
24 นาย คมกฤช ฤทธิ์ขจร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา
25 นางสาว อรวรรณ ฤทธิ์ศรีธร นักวิจัยอิสระ ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา
26 นางสาว ยุวเรศ วุทธีรพล กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ภาษาและจารึกศึกษา
27 นาย ธันยพงศ์ สารรัตน์ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา
28 นางสาว ณภัทร จรรย์จรัสสิน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา
29 นาง อัญชลี รัตนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ ภาษาและจารึกศึกษา
30 นาย ปฏิญญา บุญมาเลิศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาษาและจารึกศึกษา

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์/โทรสาร 043-721-686    e-mail : rinacconf@msu.ac.th

© 2019 by Rinac MSU.