การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคบรรยาย

Untitled Document
ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด กลุ่ม
11 สุริยา คลังฤทธิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา
12 สุริยา คลังฤทธิ์ มหาวิทยาลัย มหิดล ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา
13 สุริยา คลังฤทธิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา
14 นางสาว ฉัตราภรณ์ จันทร์แจ่มธารี มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ
15 พระ พระครูโสภณธรรมรังสี (เจ้าคณะอำเภิเมืองสุรินทร์) มหามกุฏราชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด ภาษาและจารึกศึกษา
16 นาย สุทธินันท์ ศรีอ่อน หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
17 นาย ชาญยุทธ สอนจันทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
18 ดร. สุทัศน์ ประทุมแก้ว วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา
19 อาจารย์ อภิรดี แข้โส คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา
20 นาง ทัศนีย์ บัวระภา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วัฒนธรรมและอาเซียนศึกษา

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์/โทรสาร 043-721-686    e-mail : rinacconf@msu.ac.th

© 2019 by Rinac MSU.