การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคบรรยาย

Untitled Document
ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด กลุ่ม
1 นาย สุทธินันท์ ศรีอ่อน สาขาวิชาภาษาและวรรณคดีรตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2 นางสาว สุทธิลักษณ์ สวรรยาวิสุทธิ์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ภาษาและจารึกศึกษา
3 นาย ยโสธารา ศิริภาประภากร มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาษาและจารึกศึกษา
4 นาย สุริยา คลังฤทธิ์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา
5 นาย ยโสธารา ศิริภาประภากร มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา
6 ดร. ยโสธารา ศิริภาประภากร มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา
7 Dr Yasothara Siripaprapagon Mahachulalongkornrajavidyalaya University ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา
8 Dr yasothara Siripaprapagon Mahachulalongkornrajavidyalaya University ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา
9 สำเริง อินทยุง มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์
10 สำเริง อินทยุง มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์/โทรสาร 043-721-686    e-mail : rinacconf@msu.ac.th

© 2019 by Rinac MSU.