การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

Untitled Document
ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด
21 นาย พิพัฒน์ภาสน์ บุญเทียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรทชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
22 ผศ.ดร. บุญชู ภูศรี คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
23 นาง สุทธวรรณ บีเวอ อีสานเอ็กซ์พลอเรอ
24 นาย อธิราชย์ นันขันตี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
25 พระครู ปริยัติธรรมานุศาสน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา
26 นางสาว ยา ศิริ มรชร

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์/โทรสาร 043-721-686    e-mail : rinacconf@msu.ac.th

© 2019 by Rinac MSU.