การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

Untitled Document
ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด
11 นางสาว ปุณชญา ศิวานิพัทน์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กิติราช พงษ์เฉลียว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
13 นาย ดิฐพงศ์ ประเสริฐไพฑูรย์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล
14 ดร. ภควัต รัตนราช มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
15 พระรชต มาตรสอน พระมหาโกสน สมอนา พระจามิกร สัจจาสังข์ มจร.ขอนแก่น
16 นาง น้ำมนต์ บุษบงค์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
17 พระมหา ศรายุทธ เจตรา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น
18 รองศาสตราจารย์ ดร. กิตติกรณ์ บำรุงบุญ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
19 รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยลักษณ์ โพธิวรรณ์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
20 พระ ชรันดร์ สาระกูล มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรทชวิทยาลัย วิทยาเขตนครราชสีมา

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์/โทรสาร 043-721-686    e-mail : rinacconf@msu.ac.th

© 2019 by Rinac MSU.