การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การสมัครและส่งผลงาน

 Untitled Document

1. ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการและส่งผลงานด้วยระบบออนไลน์ โดย

      - การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสัมมนา * เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง – 20 สิงหาคม 2562

      - ลงทะเบียนส่งผลงาน เพื่อนำเสนอผลงาน ภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์โดย
      * เปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562 *

           - ผู้ลงทะเบียนต้องระบุประเภทการลงทะเบียนเป็น ลงทะเบียนนำเสนอผลงานภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์ให้ชัดเจน

           - แนบไฟล์ผลงานที่ตีพิมพ์บทความเรื่องเต็ม (Full Paper) ในรูปแบบของ Word และ PDF หากผลงานใดจัดรูปแบบไม่ถูกต้องจะไม่รับพิจารณาผลงาน

         *** ผู้ลงทะเบียนนำเสนอผลงานขอให้ตรวจความเรียบร้อยของไฟล์งานและอัพโหลดไฟล์ผลงานให้เรียบร้อยในวันลงทะเบียน ทั้งนี้หากท่านไม่อัพโหลดผลงานตามวันที่กำหนดจะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการส่งผลงาน ***


กำหนดการและวิธีส่งผลงาน

          ผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงาน และเข้าร่วมประชุมสัมมนา (ไม่มีค่าลงทะเบียน) สามารถส่งผลงานและแบบตอบรับ ได้ตามกำหนดการ ดังนี้


วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
เริ่มตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2562 เปิดรับผลงานฉบับเต็ม (Full Paper) ทั้งนำเสนอแบบบรรยาย
และแบบโปสเตอร์ ทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ ลงทะเบียน
20 มีนาคม – 20 กรกฎาคม 2562 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
20 มีนาคม - 10 สิงหาคม 2562 แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และส่งคืนบทความฉบับสมบูรณ์ (Complete Full Paper)
16 สิงหาคม 2562 ประกาศผลการพิจารณาบทความ (Accept/Reject)
20 มีนาคม – 20 สิงหาคม 2562 เปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน
ผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://rinac.msu.ac.th/conference2019
23 สิงหาคม 2562 นำเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ

การเตรียมผลงาน

     ผลงานที่จะนำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ทั้งแบบบรรยายหรือแบบโปสเตอร์ จะต้องส่งต้นฉบับผลงานเรื่องเต็มและบทคัดย่อ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรอง ทั้งนี้ผู้นำเสนอจะต้องจัดเตรียมต้นฉบับผลงานให้ถูกต้องตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด หากไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องจะถูกส่งคืนเจ้าของผลงาน เพื่อแก้ไขก่อนส่งผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป

     การเตรียมผลงาน จะต้องจัดพิมพ์ต้นฉบับในรูปแบบไฟล์โปรแกรม Microsoft Word ตัวอักษร SarabunPSK โดยหัวข้อให้ใช้ขนาดอักษร 16 และเนื้อหาขนาดอักษร 14 เว้นระยะขอบกระดาษดังนี้

       ระยะขอบซ้าย 3 เซนติเมตร ระยะขอบขวา 2.5 เซนติเมตร

       ระยะขอบบน 3 เซนติเมตร ระยะขอบล่าง 2.5 เซนติเมตร


     ผลงานฉบับเต็ม (Full Paper)

       1. บทคัดย่อ (Abstract)

         ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และรวมกันแล้วไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 โดยมีรายละเอียดดังนี้

         1. ชื่อเรื่อง มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

         2. ชื่อสกุลของผู้เขียน มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

         3. บทคัดย่อ (Abstract) บทคัดย่อภาษาไทยมีความยาวไม่เกิน 250 คำ

         4. คำสำคัญ (Keywords) จำนวน 3-5 คำ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

         5. หน่วยงานที่สังกัด สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล

       2. ผลงานฉบับเต็ม

         ไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A4 โดยประกอบด้วย

         1. ชื่อเรื่อง ผู้เขียนและคณะ บทคัดย่อ (ให้ดูตามข้อกำหนดในบทคัดย่อ)

         2. เนื้อเรื่อง ประกอบด้วย

            2.1 ความเป็นมาของปัญหา

            2.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

            2.3 วิธีดำเนินการวิจัย

            2.4 ผลการวิจัย

            2.5 อภิปรายผล

            2.6 สรุปผลการวิจัย

            2.7 ข้อเสนอแนะ

            2.8 เอกสารอ้างอิง


หมายเหตุ

          - ต้นฉบับบทคัดย่อ ที่มีจำนวนหน้าเกิน 1 หน้า หรือเรื่องเต็มที่มีจำนวนหน้าเกิน 12 หน้า และ/หรือ ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดในการเตรียมต้นฉบับผลงาน ขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับพิจารณา

          - ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกดก่อนจัดส่ง เพราะฝ่ายจัดการประชุมฯ จะไม่ทำการพิสูจน์อักษรซ้ำ และไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดจากต้นฉบับ

          - ท่านสามารถดูรูปแบบการจัดเตรียมต้นฉบับผลงาน โดยดาวน์โหลด เทมเพลตผลงานฉบับเต็ม โดยส่งไฟล์ผลงานต้นฉบับ ในรูปแบบไฟล์โปรแกรม Microsoft Word และไฟล์ *.pdf อย่างละ 1 ไฟล์ ทางระบบออนไลน์ https://rinac.msu.ac.th/conference2019


รูปแบบการนำเสนอผลงาน

       1. ภาคบรรยาย (Oral Presentation) นำเสนอโดย PowerPoint ของตารางการนำเสนอในห้องนั้น ๆ ใช้เวลานำเสนอผลงานละ 15 นาที (รวมซักถาม) หากมาไม่ทันตามตารางนำเสนอ จะยกผลงานของท่านไปนำเสนอในลำดับสุดท้ายของตารางการนำเสนอในห้องนั้น ๆ ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอ สามารถนำเสนอได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

       2. ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ผู้นำเสนอผลงานต้องยืนประจำที่โปสเตอร์ในเวลาที่กำหนด โดยขนาดโปสเตอร์ 80x180 เซนติเมตร พร้อมเจาะรูตาไก่ 4 มุม และทางฝ่ายจัดการประชุมมีขาตั้ง (x-stand) ไว้ให้ติดตั้ง สามารถนำโปสเตอร์มาติดในบริเวณที่กำหนดไว้ ก่อนการประชุมล่วงหน้า 1 วัน หรือติดตั้งในช่วง ก่อนเปิดการประชุม (07.00 – 09.00 น.) ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอ สามารถนำเสนอได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

       สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 42000

       โทรศัพท์มือถือ 094-3710290 , 090-0244679 , 089-4242123

       โทรศัพท์/โทรสาร 0-4372-1686

       e-mail : rinacconf@msu.ac.thผู้ประสานงาน: (ผศ.ดร.บัญญัติ สาลี / ดร.อัจฉรี จันทมูล / คุณนิ่มนวล จันทรุญ / คุณทัศนีย์ บัวระภา / คุณณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์)


สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์/โทรสาร 043-721-686    e-mail : rinacconf@msu.ac.th

© 2019 by Rinac MSU.