การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การนำเสนอผลงาน

Untitled Document

รูปแบบการนำเสนอผลงาน

       1. ภาคบรรยาย (Oral Presentation) นำเสนอโดย PowerPoint ของตารางการนำเสนอในห้องนั้น ๆ ใช้เวลานำเสนอผลงานละ 15 นาที (รวมซักถาม) หากมาไม่ทันตามตารางนำเสนอ จะยกผลงานของท่านไปนำเสนอในลำดับสุดท้ายของตารางการนำเสนอในห้องนั้น ๆ ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอ สามารถนำเสนอได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

       2. ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ผู้นำเสนอผลงานต้องยืนประจำที่โปสเตอร์ในเวลาที่กำหนด โดยขนาดโปสเตอร์ 80x180 เซนติเมตร พร้อมเจาะรูตาไก่ 4 มุม และทางฝ่ายจัดการประชุมมีขาตั้ง (x-stand) ไว้ให้ติดตั้ง สามารถนำโปสเตอร์มาติดในบริเวณที่กำหนดไว้ ก่อนการประชุมล่วงหน้า 1 วัน หรือติดตั้งในช่วง ก่อนเปิดการประชุม (07.00 – 09.00 น.) ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอ สามารถนำเสนอได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์/โทรสาร 043-721-686    e-mail : rinacconf@msu.ac.th

© 2019 by Rinac MSU.