การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์

Untitled Document
ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด กลุ่ม
1 นางสาว วนารัตน์ บุญธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ วัฒนธรรมและอาเซียนศึกษา
2 นางสาว นัขนลิน อินทนุพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ วัฒนธรรมและอาเซียนศึกษา
3 พระ ระพิน ฐิตธมฺโม(วงศ์พรมมา) อาจารย์สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทยาลัยสงฆ์ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ภาษาและจารึกศึกษา
4 นางสาว นัขนลิน อินทนุพัฒน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ วัฒนธรรมและอาเซียนศึกษา
5 นาย นิติพัฒน์ โพธิ์สิทธิพันธุ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา
6 นางสาว พิชญา ผิวละมุน หลักสูตรภาษาไทยและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์/โทรสาร 043-721-686    e-mail : rinacconf@msu.ac.th

© 2019 by Rinac MSU.