การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม

Untitled Document
ลำดับ ชื่อ-สกุล สังกัด
1 นาง อัจฉรี จันทมูล สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
2 นาง นิ่มนวล จันทรุญ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3 ว่าที่ร.ต. มาณพ เนตรภักดี สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโกสุมพิสัย
4 นาย อัครพล ไชยโชค คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม
5 นาง บุณฑริกา เจริญชินวุฒิ คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
6 นาย มิ่งมนัสชน จังหาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
7 นาย ปฏิญญา บุญมาเลิศ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
8 นางสาว ศุณิษา แจ่มสุวรรณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9 นาง อรทัย สุขจ๊ะ สาขาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
10 นางสาว ปุณชญา ศิวานิพัทน์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์/โทรสาร 043-721-686    e-mail : rinacconf@msu.ac.th

© 2019 by Rinac MSU.