การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รายละเอียดโครงการ

Untitled Document

หลักการและเหตุผล

      มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีบทบาทอย่างโดดเด่นในการผลิตบัณฑิต บริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และวิจัย ที่มีแนวนโยบายต่อการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและการทำงานวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่น ๆ และองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
     วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การดำเนินงานของสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นหน่วยงานมุ่งเน้นการเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ เป็นผู้นำการวิจัยด้านศิลปะและวัฒนธรรม ของอีสานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สร้างภูมิปัญญา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น จึงได้มีการวางแผนและจัดให้มีโครงการที่ตอบสนองกับกรอบวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ ทั้งทางด้านการส่งเสริมวิชาการ นำมาซึ่งองค์ความรู้ที่สามารถให้บริการทางวิชาการสำหรับท้องถิ่น อีกทั้งมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ที่จะทำให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่กว้างขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2561 สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน ได้มีการจัดการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติขึ้น ภายใต้หัวข้อ “ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคม ร่วมสมัย” ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ เข้าร่วมนำเสนอผลงานเป็นจำนวนมาก และในปี พ.ศ. 2562 จึงได้จัดให้มีการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติขึ้นอีกเป็นครั้งที่ 2 ภายใต้หัวข้อ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” โดยกลุ่มการนำเสนอแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา 2) ภาษาและจารึกศึกษา และ 3) การท่องเที่ยวและอาเซียนศึกษา ซึ่งรูปแบบการนำเสนอผลงานแบ่งเป็น แบบบรรยายและแบบโปสเตอร์ โดยผู้นำเสนอผลงานและผู้เข้าร่วมประชุมจะได้ใช้เป็นเวทีนี้ในการแลกเปลี่ยนความรู้และต่อยอดงานวิจัย เพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมต่อไป


วัตถุประสงค์ของโครงการ

     1. เพื่อเป็นเวทีประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการระดับชาติให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการนิสิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษา

     2. เพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการให้ผู้สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง

     3. เพื่อให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานต่าง ๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้ทรงคุณวุฒิ อีกทั้งได้สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและด้านวิชาการผู้รับผิดชอบ

     สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามกลุ่มเป้าหมาย

    จำนวนทั้งสิ้น 200 คน โดยมีกลุ่มเป้าหมายดังนี้

     1. คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษา จากคณะ/หน่วยงานเจ้าภาพจัดการประชุม และสถาบันระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ

     2. ผู้บริหาร บุคลากรจากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน และจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

     3. ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษและฟังการนำเสนอผลงานฯระยะเวลา และสถานที่จัดประชุม

     วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคามรูปแบบการดำเนินการ

     1. การบรรยายพิเศษ (Keynote Speaker)

     2. การนำเสนอผลงานภาคบรรยาย (Oral Presentation)

     3. การนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation)

     4. การจัดทำรายงานสืบเนื่องจากการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ (Proceedings)วิธีดำเนินการ

     1. วางแผน ประชุม เตรียมการ

     2. จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติดำเนินโครงการ

     3. ประชาสัมพันธ์โครงการ และเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอ

     4. ประสานเชิญผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรองผลงาน และวิพากษ์ผลงาน

     5. ประสานเชิญวิทยากรบรรยายพิเศษ

     6. ดำเนินกิจกรรมโครงการตามแผน

     7. ประเมินผลการดำเนินโครงการ

     8. สรุปรายงานผลโครงการประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

     1. เป็นเวทีการเผยแพร่ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษาระดับบัณฑิต ศึกษาของมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษา และผู้สนใจ

     2. มีผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการจากคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และผู้สนใจ จากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน อันจะสามารถนำไปต่อยอดทั้งใน เชิงวิชาการ และการนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมได้

     3. เกิดเครือข่ายด้านการวิจัยและด้านวิชาการการเตรียมผลงาน

     ผลงานที่จะนำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ทั้งแบบบรรยายหรือแบบโปสเตอร์ จะต้องส่งต้นฉบับผลงานเรื่องเต็มและบทคัดย่อ เพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณากลั่นกรอง ทั้งนี้ผู้นำเสนอจะต้องจัดเตรียมต้นฉบับผลงานให้ถูกต้องตามข้อกำหนดโดยเคร่งครัด หากไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้องจะถูกส่งคืนเจ้าของผลงาน เพื่อแก้ไขก่อนส่งผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป

     การเตรียมผลงาน จะต้องจัดพิมพ์ต้นฉบับในรูปแบบไฟล์โปรแกรม Microsoft Word ตัวอักษร SarabunPSK โดยหัวข้อให้ใช้ขนาดอักษร 16 และเนื้อหาขนาดอักษร 14 เว้นระยะขอบกระดาษดังนี้

       ระยะขอบซ้าย 3 เซนติเมตร ระยะขอบขวา 2.5 เซนติเมตร

       ระยะขอบบน 3 เซนติเมตร ระยะขอบล่าง 2.5 เซนติเมตร


     ผลงานฉบับเต็ม (Full Paper)

       1. บทคัดย่อ (Abstract)

         ให้มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และรวมกันแล้วไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4 โดยมีรายละเอียดดังนี้

         1. ชื่อเรื่อง มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

         2. ชื่อสกุลของผู้เขียน มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

         3. บทคัดย่อ (Abstract) บทคัดย่อภาษาไทยมีความยาวไม่เกิน 250 คำ

         4. คำสำคัญ (Keywords) จำนวน 3-5 คำ มีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

         5. หน่วยงานที่สังกัด สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล

       2. ผลงานฉบับเต็ม

         ไม่เกิน 12 หน้ากระดาษ A4 โดยประกอบด้วย

         1. ชื่อเรื่อง ผู้เขียนและคณะ บทคัดย่อ (ให้ดูตามข้อกำหนดในบทคัดย่อ)

         2. เนื้อเรื่อง ประกอบด้วย

            2.1 ความเป็นมาของปัญหา

            2.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

            2.3 วิธีดำเนินการวิจัย

            2.4 ผลการวิจัย

            2.5 อภิปรายผล

            2.6 สรุปผลการวิจัย

            2.7 ข้อเสนอแนะ

            2.8 เอกสารอ้างอิง


หมายเหตุ

          - ต้นฉบับบทคัดย่อ ที่มีจำนวนหน้าเกิน 1 หน้า หรือเรื่องเต็มที่มีจำนวนหน้าเกิน 12 หน้า และ/หรือ ไม่ถูกต้องตามข้อกำหนดในการเตรียมต้นฉบับผลงาน ขอสงวนสิทธิ์จะไม่รับพิจารณา

          - ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของตัวสะกดก่อนจัดส่ง เพราะฝ่ายจัดการประชุมฯ จะไม่ทำการพิสูจน์อักษรซ้ำ และไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดจากต้นฉบับ

          - ท่านสามารถดูรูปแบบการจัดเตรียมต้นฉบับผลงานได้จากเอกสารแนบท้าย และเว็บไซต์ โดยส่งไฟล์ผลงานต้นฉบับ ในรูปแบบไฟล์โปรแกรม Microsoft Word และไฟล์ *.pdf อย่างละ 1 ไฟล์ ทางระบบออนไลน์ https://rinac.msu.ac.th/conference2019กำหนดการและวิธีส่งผลงาน

          ผู้สนใจเข้าร่วมนำเสนอผลงาน และเข้าร่วมประชุมสัมมนา (ไม่มีค่าลงทะเบียน) สามารถส่งผลงานและแบบตอบรับ ได้ตามกำหนดการ ดังนี้


วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
เริ่มตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2562 เปิดรับผลงานฉบับเต็ม (Full Paper) ทั้งนำเสนอแบบบรรยาย
และแบบโปสเตอร์ ทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ ลงทะเบียน
20 มีนาคม – 20 กรกฎาคม 2562 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
20 มีนาคม - 10 สิงหาคม 2562 แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และส่งคืนบทความฉบับสมบูรณ์ (Complete Full Paper)
16 สิงหาคม 2562 ประกาศผลการพิจารณาบทความ (Accept/Reject)
20 มีนาคม – 20 สิงหาคม 2562 เปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน
ผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://rinac.msu.ac.th/conference2019
23 สิงหาคม 2562 นำเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ

รูปแบบการนำเสนอผลงาน

       1. ภาคบรรยาย (Oral Presentation) นำเสนอโดย PowerPoint ของตารางการนำเสนอในห้องนั้น ๆ ใช้เวลานำเสนอผลงานละ 15 นาที (รวมซักถาม) หากมาไม่ทันตามตารางนำเสนอ จะยกผลงานของท่านไปนำเสนอในลำดับสุดท้ายของตารางการนำเสนอในห้องนั้น ๆ ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอ สามารถนำเสนอได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

       2. ภาคโปสเตอร์ (Poster Presentation) ผู้นำเสนอผลงานต้องยืนประจำที่โปสเตอร์ในเวลาที่กำหนด โดยขนาดโปสเตอร์ 80x180 เซนติเมตร พร้อมเจาะรูตาไก่ 4 มุม และทางฝ่ายจัดการประชุมมีขาตั้ง (x-stand) ไว้ให้ติดตั้ง สามารถนำโปสเตอร์มาติดในบริเวณที่กำหนดไว้ ก่อนการประชุมล่วงหน้า 1 วัน หรือติดตั้งในช่วง ก่อนเปิดการประชุม (07.00 – 09.00 น.) ภาษาที่ใช้ในการนำเสนอ สามารถนำเสนอได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

       สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 42000

       โทรศัพท์มือถือ 094-3710290 , 090-0244679 , 089-4242123

       โทรศัพท์/โทรสาร 0-4372-1686

       e-mail : rinacconf@msu.ac.th website : https://rinac.msu.ac.th/conference2019ผู้ประสานงาน: (ผศ.ดร.บัญญัติ สาลี / ดร.อัจฉรี จันทมูล / คุณนิ่มนวล จันทรุญ / คุณทัศนีย์ บัวระภา / คุณณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์)


สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์/โทรสาร 043-721-686    e-mail : rinacconf@msu.ac.th

© 2019 by Rinac MSU.