การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ติดต่อ

Untitled Document

สถานที่ติดต่อ/ผู้ประสานงาน

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4372- 1686
e-mail : rinacconf@msu.ac.th


ผู้ประสานงาน:

ผศ.ดร.บัญญัติ สาลี
ดร.อัจฉรี จันทมูล
คุณนิ่มนวล จันทรุญ
คุณทัศนีย์ บัวระภา
คุณณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์
โทรศัพท์มือถือ 094-3710290 , 090-0244679 ,
089-4242123

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์/โทรสาร 043-721-686    e-mail : rinacconf@msu.ac.th

© 2019 by Rinac MSU.