การประชุมวิชาการระดับชาติ : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การประชุมวิชาการระดับชาติ 2020

Untitled Document

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติเวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา ครั้งที่ 3 ในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เพื่อเป็นเวทีประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการระดับชาติให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการนิสิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษา และรวบรวมองค์ความรู้ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการให้ผู้สนใจได้ศึกษาค้นคว้าและนำไปใช้ประโยชน์

โดยปีนี้กำหนดการประชุมในหัวข้อ “สั่งสม หล่อหลอม สร้างสรรค์ มรดกทางวัฒนธรรมเพื่อลูกหลาน” ซึ่งการประชุมวิชาการครั้งนี้จะเป็นส่วนหนึ่งในขับเคลื่อนการจัดทำ วารสารอีสานศึกษา (Journal of ISAN Studies) ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ของนักวิชาการในการนำเสนอผลงานวิชาการ

การประชุมวิชาการระดับชาติครั้งนี้ได้ปรับรูปแบบการนำเสนอผลงาน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้นำเสนอผลงงานและผู้ร่วมงาน โดยการนำเสนอผลงานด้วยวีดิทัศน์ การตอบข้อซักถามผ่านการประชุมออนไลน์ และถ่ายทอดสดการประชุมออนไลน์ผ่านเครือข่าย Facebook

เปิดรับผลงานฉบับเต็ม (Full Paper) ทั้งนำเสนอแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ลงทะเบียนทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://rinac.msu.ac.th/conference2020กิจกรรม วัน/เดือน/ปี
เปิดรับผลงานฉบับเต็ม (Full Paper) ทั้งนำเสนอแบบบรรยาย
และแบบโปสเตอร์ ทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ ลงทะเบียน
เริ่มตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2563
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ 20 มกราคม – 10 กรกฎาคม 2563
แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิและส่งคืนบทความฉบับสมบูรณ์ (Complete Full Paper) 20 มกราคม – 20 กรกฎาคม 2563
ประกาศผลการพิจารณาบทความ (Accept/Reject) 5 สิงหาคม 2563
เปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงานผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://rinac.msu.ac.th/conference2020 ตั้งแต่บัดนี้ - 10 สิงหาคม 2563
นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ 14 สิงหาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000
โทรศัพท์ 0-4372-1686 ,0-4375-4333 ต่อ 6164
โทรสาร 0-4372-1686
E-mail rinacconf@msu.ac.th
Website https://rinac.msu.ac.th/conference2020
Facebook สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ผู้ประสานงาน คุณอัจฉรี จันทมูล 09-4371-0290
คุณนิ่มนวล จันทรุญ 09-0024-4679
คุณจงรักษ์ คชสังข์ 08-1261-0097

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์/โทรสาร 043-721-686    e-mail : rinacconf@msu.ac.th

© 2020 by Rinac MSU.