การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 2019

Untitled Document

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานจึงได้จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” ครั้งที่ 2 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เพื่อเป็นเวทีประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการระดับชาติให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการนิสิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษา และรวบรวมองค์ความรู้ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการให้ผู้สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ได้วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
เริ่มตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2562 เปิดรับผลงานฉบับเต็ม (Full Paper) ทั้งนำเสนอแบบบรรยาย
และแบบโปสเตอร์ ทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ ลงทะเบียน
20 มีนาคม – 20 กรกฎาคม 2562 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
20 มีนาคม - 10 สิงหาคม 2562 แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และส่งคืนบทความฉบับสมบูรณ์ (Complete Full Paper)
16 สิงหาคม 2562 ประกาศผลการพิจารณาบทความ (Accept/Reject)
20 มีนาคม – 20 สิงหาคม 2562 เปิดรับลงทะเบียนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน
ผ่านทางระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://rinac.msu.ac.th/conference2019
23 สิงหาคม 2562 นำเสนอผลงานในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์/โทรสาร 043-721-686    e-mail : rinacconf@msu.ac.th

© 2019 by Rinac MSU.