การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ : สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 2018

Untitled Document

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีพันธกิจ

1. สร้างสรรค์และบูรณาการผลงานวิจัยด้านศิลปะ-วัฒนธรรม-สังคม-อีสานศึกษา ที่มีคุณภาพเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ ใช้เป็นแหล่งอ้างอิงที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยเฉพาะในอนุภาคลุ่มน้ำโขงและกลุ่มอาเซียน

2. บริการวิชาการแก่สังคม เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้ชุมชนและสังคมสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

3. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ปกป้อง เผยแพร่ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น และผสมผสานวัฒนธรรม ในระดับชาติหรือนานาชาติ

4. มีกระบวนการบริหารหน่วยงานสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยบริหารตามหลักธรรมาภิบาล

5. ส่งเสริมและพัฒนาภาพลักษณ์ เพื่อให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล

6. มีการพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นหน่วยงานสีเขียวและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

จากพันธกิจข้างต้นสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสานจึงได้จัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “ศิลปะและวัฒนธรรม : พลวัตในสังคมร่วมสมัย” ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เพื่อเป็นเวทีประชุมและนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการระดับชาติให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการนิสิตและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยสถาบันอุดมศึกษา และรวบรวมองค์ความรู้ผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการให้ผู้สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์ได้วัน/เดือน/ปี กิจกรรม
เริ่มตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2561
( ขยายเวลการรับสมัคร )
เปิดรับลงทะเบียนผ่านระบบสำหรับผู้นำเสนอผลงาน และรับบทความวิจัยฉบับเต็ม (Full Paper)
9 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561 ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ
9 เมษายน - 30 มิถุนายน 2561 แก้ไขบทความตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ และส่งคืนบทความฉบับสมบูรณ์ (Complete Full Paper)
13 กรกฎาคม 2561 แจ้งผลการพิจารณา (Accept/Reject)
1 พฤษภาคม - 30 มิถุนายน 2561 เปิดรับลงทะเบียนผ่านระบบสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมโดยไม่นำเสนอผลงาน
25 กรกฎาคม 2561 นำเสนอผลงาน

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 44000

โทรศัพท์/โทรสาร 043-721-686    e-mail : rinacconf@msu.ac.th

© 2018 by Rinac MSU.