Home / ผลงานวิจัย
ลำดับชื่อผลงานวิจัยนักวิจัยบทคัดย่อ PDF pdf3
1การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่อีสานตอนกลาง :
กรณีจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
อาจารย์กรรณิการ์ สุพิชญ์
ดาวน์โหลด pdf3
2การจัดการหมู่บ้านทอผ้าอีสานเพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวเชื่อมโยง
จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
นางนิ่มนวล จันทรุญ
ดาวน์โหลด pdf3
3การพัฒนาสาระเรียนรู้และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาผ้าทอพื้นบ้านอีสานนางนิ่มนวล จันทรุญ ดาวน์โหลด pdf3
4วิถีการเลี้ยงครั่งในชุมชนอีสาน : กรณีศึกษาบ้านห้วยหลาวนางนิ่มนวล จันทรุญ ดาวน์โหลด pdf3
5การประยุกต์ใช้ตราสัญลักษณ์ครบรอบ 150 ปี
ของการตั้งเมืองมหาสารคามกับผ้าทอพื้นบ้านอีสาน
นางอัจฉรี จันทมูลดาวน์โหลด pdf3
6การเมืองเรื่อง “ผ้าทอ” ; การประกอบสร้างความหมายผ้าทอพื้นบ้านในภาคอีสานนางทัศนีย์ บัวระภา ดาวน์โหลด pdf3
7การสร้างความหมายของลวดลายผ้าและเอกลักษณ์ของผ้าทอพื้นบ้าน จังหวัดมหาสารคามนางทัศนีย์ บัวระภา ดาวน์โหลด pdf3
8พฤติกรรมการซื้อสินค้าของที่ระลึกของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวเวียดนาม
ตามแนวเส้นทางการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก
นางทัศนีย์ บัวระภา ดาวน์โหลด pdf3