Home / บุคลากร

บุคลากร

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
ผอ (1)
ชื่อ – สกุล :  รองศาสตราจารย์  ดร.ปฐม  หงษ์สุวรรณ
ตำแหน่ง :  ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
เบอร์โทร  043-721-686
อ ราชันย์ (1)
ชื่อ – สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ราชันย์  นิลวรรณาภา
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและแผน
เบอร์โทร : 043-721-686
อ บัญญัติ (1)
ชื่อ – สกุล : ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.บัญญัติ  สาลี
ตำแหน่ง :  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและวิชาการ
เบอร์โทร :  043-721-686
สถิตย์
ชื่อ – สกุล :  อาจารย์สถิตย์ เจ็กมา
ตำแหน่ง :  รองผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์
เบอร์โทร  :  043-721-686

 

อนุกูล
ชื่อ – สกุล :  นางสาวอนุกูล บุญอ่อน
ตำแหน่ง :  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
เบอร์โทร :  043-721-686

 

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
อ วีณา (1)
ชื่อ – สกุล : รองศาสตราจารย์วีณา วีสเพ็ญ
ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญ
เบอร์โทร : 043-721-686
 อ สมชาย (1)
ชื่อ – สกุล :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  นิลอาธิ
ตำแหน่ง :  ผู้เชี่ยวชาญ
เบอร์โทร :  043-721-686

 

05
ไพศาล (1)
ชื่อ – สกุล :  นายไพศาล กมลพรวิจิตร
ตำแหน่ง :  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการ
เบอร์โทร :  043-721-686
เฉลิมศรี (1)
ชื่อ – สกุล :  นางเฉลิมศรี ดวงชาทม
ตำแหน่ง :  นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
เบอร์โทร :  043-721-686
ปิยมาภรณ์ (2)
ชื่อ – สกุล : นางปิยมาภรณ์ บุศยบำรุง
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
เบอร์โทร :  043-721-686
กมลนัทธ์ (1)
ชื่อ – สกุล : นางกมลนัทธ์ โชติอ่อน
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร : 043-721-686
สมาน (1)
ชื่อ – สกุล : นายสมาน วิศรีสิทธิ์
ตำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
เบอร์โทร :  043-721-686
กสิน (1)
ชื่อ – สกุล : นายกระสิน อนุอัน
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร :  043-721-686

 

06
พรรณี (1)
ชื่อ – สกุล : นางพรรณี เจริญศิริ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติการ และ หัวหน้ากลุ่มงานประกันคุณภาพและพัฒนาระบบราชการ
เบอร์โทร :  043-721-686
เพ็ญประภา (01)
ชื่อ – สกุล : นางสาวเพ็ญประภา โยธาทูน
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทร :  043-721-686

 

09
อัจฉรี
ชื่อ – สกุล : นางอัจฉรี จันทมูล
ตำแหน่ง : นักวิจัยชำนาญการ และ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและวิชาการ
เบอร์โทร :  043-721-686
นิมนวล
ชื่อ – สกุล : นางนิ่มนวล จันทรุญ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่วิจัย
เบอร์โทร :  043-721-686
อ ทัศนีย์ (1)
ชื่อ – สกุล : นางทัศนีย์ บัวระภา
ตำแหน่ง : นักวิจัย ชำนาญการ
เบอร์โทร :  043-721-686

 

สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน
สุพิน (1)
ชื่อ – สกุล : นางสาวสุพิน  ไตรแก้วเจริญ
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ และ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศและประชาสัมพันธ์
เบอร์โทร :  043-721-686
บุญชู (1)
ชื่อ – สกุล : นายบุญชู ศรีเวียงยา
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
เบอร์โทร :  043-721-686
ภานุ (1)
ชื่อ – สกุล : นายภานุ  พรมเทศ
ตำแหน่ง : นักเอกสารสนเทศ ชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทร :  043-721-686
ชูเกียรติ (1)
ชื่อ – สกุล : นายชูเกียรติ ภูบุญอบ
ตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ชำนาญการ
เบอร์โทร :  043-721-686
ศรัณย์พงษ์ (1)
ชื่อ – สกุล : นายศรัณย์พงษ์  ชราัรตน์
ตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เบอร์โทร :  043-721-686

 

08
ณรงค์ศักดิ์ (1)
ชื่อ – สกุล : นายณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์
ตำแหน่ง : นักวิจัยปฏิบัติการ และ หัวหน้ากลุ่มงานอนุรักษ์เอกสารโบราณ
เบอร์โทร :  043-721-686
เพ็ญประภา (01)
ชื่อ – สกุล : นางสาวเพ็ญประภา โยธาทูน
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
เบอร์โทร :  043-721-686
ชวนกร (1)
ชื่อ – สกุล : นายชวนากร จันนาเวช
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ภาษาโบราณ
เบอร์โทร :  043-721-686
ภูวดล (1)
ชื่อ – สกุล : นายภูวดล อยู่ปาน
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร :  043-721-686
นิพล (1)
ชื่อ – สกุล : นายนิพล สายศรี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร :  043-721-686
วัชระ (2)
ชื่อ – สกุล : นายวัชระ พิมพ์จันทร์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร :  043-721-686
อรรถพล (1)
ชื่อ – สกุล : นายอรรถพล ธรรมรังษี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร :  043-721-686

 

กลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์
 กีรติวจน์ (1)
ชื่อ – สกุล : นายกีรติวจน์  ธนภัทรธุวานันท์
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการ และ หัวหน้ากลุ่มงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิทัศน์
เบอร์โทร :  043-721-686
 อ สมชาย (1)
ชื่อ – สกุล :  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาย  นิลอาธิ
ตำแหน่ง : ผู้เชี่ยวชาญ
เบอร์โทร :  043-721-686
ฉลอง (1)
ชื่อ – สกุล : นายฉลอง ไชยเมือง
ตำแหน่ง : ผู้ช่วยช่างทั่วไป
เบอร์โทร :  043-721-686
 นครินทร์ (1)
ชื่อ – สกุล : นายนครินทร์  ทาโยธี
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
เบอร์โทร :  043-721-686
กสิน (1)
ชื่อ – สกุล : นายกระสิน อนุอัน
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์โทร :  043-721-686