043-721-686

หลักสูตรอบรมนักโหราศาสตร์เบื้องต้น
วันที่เริ่มหลักสูตร 9 ก.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดหลักสูตร 10 ก.ย. 2563

รายละเอียดของหลักสูตร

การพยากรณ์ มีความจำเป็นและสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ เพราะการพยากรณ์ คือ การคาดคะเน เหตุการณ์ล่วงหน้า โดยมีหลักการและเหตุผล ไม่ว่าในยุคสมัยใด มนุษย์ก็มีความวิตก ใคร่อยากรู้ เหตุการณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบกับตน ด้วยเหตุนี้การพยากรณ์ จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญที่มีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์ ทำให้มีการศึกษา ค้นคว้าศาสตร์และทฤษฎีต่างๆอย่างกว้างขวาง เพื่อใช้เป็นแหล่งอ้างอิงสำหรับการพยากรณ์หนึ่งในศาสตร์ต่างๆ เหล่านั้นสำคัญที่สุดเห็นจะเป็นศาสตร์แห่งการคำนวณอิทธิพลของดวงดาว ที่ส่งผลต่อโลก และสิ่งมีชีวิตบนโลกมนุษย์ โดยอาศัยตำแหน่งและการเคลื่อนที่ของดวงดาวเป็นหลัก ซึ่งก็คือ วิชาโหราศาสตร์ ในหลักสูตรมีการอบรมการคำนวณตัวเลขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อพยากรณ์เหตุการณ์ต่างๆ ในอดีตและอนาคต ผู้เข้าอบรมสามารถนำทักษะที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างระมัดระวังไม่ประมาทและเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ได้

    การเรียนรู้และเข้าใจหลักวิชาตลอดจนวัฒนธรรมอันเนื่องด้วยโหราศาสตร์ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการต่างๆ รวมทั้งใช้พยากรณ์ดวงชะตาของตนเอง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างไม่ประมาท และดำเนินไปในทิศทางที่เหมาะสม ทั้งยังอาจสามารถนำไปสู่การพัฒนาเป็นวิชาชีพสร้างรายได้ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม และยังเป็นการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานอีกทางหนึ่งด้วย 

      เรียนระหว่างวันที่  9 กรกฎาคม 2563  ถึง 10 กันยายน 2563 เรียบแบบ ออนไลน์ผ่าน VDO Conference เวลาเรียนทั้งสิ้น 18 ชั่วโมง โดยจะจัดให้มีการเรียนตั้งแต่เวลา 13.00น. -15.00 น.  

ค่าลงทะเบียน

699 บาท

ตารางเรียน

ตารางเรียนครั้งที่ 1:  วันพฤหัสบดี ที่ 9 ก.ค. 2563 เวลา 13.00 น - 15.00 น ปฐมนิเทศ และศึกษาองค์ความรู้และหลักวิชาโหราศาสตร์ ศึกษาองค์ความรู้และหลักวิชาโหราศาสตร์ ซึ่งเกี่ยวเนื่องด้วยระบบวัฒนธรรมเบื้องต้น (2 ชั่วโมง)
ตารางเรียนครั้งที่ 2:  วันพฤหัสบดี ที่ 16 ก.ค. 2563 เวลา 13.00 น. -15.00 น. เรียนรู้การใช้ปฏิทิน 100 ปี และ การคำนวณอายุโหร (2 ชั่วโมง)
ตารางเรียนครั้งที่ 3:  วันพฤหัสบดีที่23 ก.ค. 63 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. ศึกษาการดูพื้นดวงชะตา
ตารางเรียนครั้งที่ 4:  วันพฤหัสบดี ที่ 30 ก.ค.2563 เวลา 13.00 o - 14.00 น ศึกษาการดูพื้นดวงชะตา
ตารางเรียนครั้งที่ 5:  วันพฤหัสบดี ที่ 6 ส.ค. 2563 เวลา 13.00 น -15.00 น ศึกษาหลักวิชาสัตเลขะ "ตำราเลข 7 ตัว"
ตารางเรียนครั้งที่ 6:  วันพฤหัสบดี ที่ 20 ส.ค. 2563 ศึกษาหลักวิชาสัตเลขะ "ตำราเลข 7 ตัว"
ตารางเรียนครั้งที่ 7:  วันพฤหัสบดี ที่ 27 ส.ค. 2563 เวลา 13.00 - 15.00 น การฝึกให้คำพยากรณ์
ตารางเรียนครั้งที่ 8:  วันพฤหัสบดี ที่ 3 ก.ย.2563 เวลา 13.00 น -15.00 น การฝึกให้คำพยากรณ์
ตารางเรียนครั้งที่ 9:  วันพฤหัสบดี ที่ 10 ก.ย. 2563 เวลา 13.00 น - 15.00 น การฝึกให้คำพยากรณ์และปิดการอบรม


วิทยากร

จำนวนคนที่รับ
  • 15/18 คน

หมดเวลาในการลงทะเบียน