043-721-686

หลักสูตรการทำขันหมากเบ็งเบื้องต้น
วันที่เริ่มหลักสูตร 9 มิ.ย. 2563
วันที่สิ้นสุดหลักสูตร 11 มิ.ย. 2563

รายละเอียดของหลักสูตร

ขันหมากเบ็ง ชาวอีสานได้ยึดถือเป็นประเพณี และปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เป็นเอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่ายิ่งของชาวอีสาน ปัจจุบันผู้ชำนาญการในการจัดทำพานบายศรีหรือพาขวัญและขันหมากเบ็ง มีจำนวนน้อยและอายุมากแล้วควรที่จะมีการสืบทอดเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน
     อบรมให้ความรู้เรือง ที่มา ความสำคัญ คติความเชื่อ การใช้ขันหมากเบ็งในพิธีกรรม  วิธีการขั้นตอนในการทำขันหมากเบ็ง ในรูปแบบต่างๆ  เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการขันทำขันหมากเบ็งและสร้างอาชีพได้

หลักสูตรนี้มีการเปิดอบรมแบบออนไลน์และการเข้าเรียนที่สถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน โดยมีสนใจสามารถเลือกเรียนได้ตอนลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน

500 บาท

ตารางเรียน

ตารางเรียนครั้งที่ 1:  วันที่ 9 มิ.ย. 2563 เวลา 13.00 น -15.00 น เรียนรู้เรื่อง ที่มาและความสำคัญของขันหมากเบ็ง การเตรียมวัสดุอุปการณ์ และขันตอนการทำขันหมากเบ็ง แบบที่ 1แบบขันกาบ
ตารางเรียนครั้งที่ 2:   วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00-15.00 น. - เรียนรู้เรื่อง ที่มาและความสำคัญ คติความเชื่อ ขันหมากเบ็งแบบที่ 2 ขันหมากเบ็งแบบขันเวียนซ้ายและขันเวียนขวา - การเตรียมวัสดุอุปการณ์ ขันตอนการทำขันหมากเบ็ง แบบที่ 2 แบบขันเวียน
ตารางเรียนครั้งที่ 3:  วันที่ 11 มิ.ย. 2563 เวลา 13.00-15.00 น. - เรียนรู้เรื่อง ที่มาและความสำคัญ คติความเชื่อ ของขันหมากเบ็งแบบที่ 3 บายศรีปากชาม - การเตรียมวัสดุอุปการณ์ ขันตอนการทำขันหมากเบ็ง แบบที่ 3 บายศรีปากชาม - ฝึกทักษะทำบายศรีปากชาม


วิทยากร

จำนวนคนที่รับ
  • 2/15 คน

หมดเวลาในการลงทะเบียน