043-721-686

หลักสูตรหัดอ่านอักษรโบราณในฮูปแต้มเบื้องต้น รุ่นที่ 1
วันที่เริ่มหลักสูตร 21 พ.ค. 2563
วันที่สิ้นสุดหลักสูตร 3 มิ.ย. 2563

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรหัดอ่านอักษรโบราณในฮูปแต้มเบื้องต้น ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาและหัดอ่านตัวอักษรโบราณที่ปรากฏบนฮูปแต้มในสิมที่มีการเขียนไว้มีอายุนับร้อยปีได้และสามารถถ่ายทอดนิทานหรือเรื่องราวที่เขียนด้วยอักษรโบราณที่ปรากฏบนฮูปแต้มได้

หลักสูตร 15 ชั่งโมง เรียนแบบออนไลน์  ครั้งละ 1.30 ชม. ผู้เข้าอบรมจะต้องมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80 % ของระยะเวลาหลักสูตรและ สอบผ่าน 80% ขึ้นไปจะได้รับใบประกาศนียบัตรจากสถาบันวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน


ค่าลงทะเบียน

500 บาท

ตารางเรียน

ตารางเรียนครั้งที่ 1:  วันที่ 21พ.ค. 2563 เวลา 10.00 น -11.00 น เรียนแบบออนไลน์ หัวข้อทำความรู้จัก ภาษาและตัวอักษร, ประวัติความเป็นมาอักษรธรรม
ตารางเรียนครั้งที่ 2:  วันที่ 22 พ.ค. 2563 เวลา 10.00 น. - 11.30 น. เรียนแบบออนไลน์ หัวข้อ : ทำความรู้จักรูปลักษณ์ตัวเขียนอักษรธรรม (ตัวเต็ม)
ตารางเรียนครั้งที่ 3:  วันที่ 25 พ.ค. 2563 เวลา 10.00 น. - 11.30 น. เรียนแบบออนไลน์ หัวข้อ : ทำความรู้จักรูปลักษณ์ตัวเขียนอักษรธรรม (ตัวเฟื้อง), รูปสระ
ตารางเรียนครั้งที่ 4:  วันที่ 26 พ.ค. 2563 เวลา 10.00 น. - 11.30 น. เรียนแบบออนไลน์ หัวข้อ: หัดผสมคำตัวเขียนอักษรธรรม
ตารางเรียนครั้งที่ 5:  วันที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 10.00 น. - 11.30 น. เรียนแบบออนไลน์ หัวข้อ : หัดอ่านประโยค คำศัพท์ภาษาไทย/ภาษาถิ่นโดยใช้ตัวเขียนอักษรธรรม
ตารางเรียนครั้งที่ 6:  วันที่ 28 พ.ค. 2563 เวลา 10.00 น. - 11.30 น. เรียนแบบออนไลน์ หัวข้อ: หัดเขียนตัวเขียนอักษรธรรม, เคล็ดลับการอ่านตัวเขียนอักษรธรรมในฮูปแต้ม
ตารางเรียนครั้งที่ 7:  วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 10.00 น. - 11.30 น. เรียนแบบออนไลน์ หัวข้อ: 7 หัดอ่านตัวเขียนอักษรธรรม ในฮูปแต้มสิมวัดบ้านยาง อ.บรบือ จ.มหาสารคาม
ตารางเรียนครั้งที่ 8:  วันที่ 1 มิ.ย. 2563 เวลา 10.00 น. - 11.30 น. เรียนแบบออนไลน์ หวข้อ : หัดอ่านตัวเขียนอักษรธรรม ในฮูปแต้มสิมวัดเลไลย์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
ตารางเรียนครั้งที่ 9:  วันที่ 2 มิ.ย. 2563 เวลา 10.00 น. - 11.30 น. เรียนแบบออนไลน์ สอบและประเมินผล ผู้เข้าอบรม
ตารางเรียนครั้งที่ 10:  วันที่ 3 มิ.ย. 2563 เวลา 10.00 น. - 11.30 น. เรียนแบบออนไลน์ - เฉลยข้อสอบ - แลกเปลี่ยนเรียนรู้ /ความคิดเห็น/ ข้อเสนอแนะ


วิทยากร

จำนวนคนที่รับ
  • 30/30 คน

จำนวนคนลงทะเบียนเต็มแล้ว!