043-721-686


หลักสูตรหัดอ่านอักษรโบราณในฮูปแต้มเบื้องต้น รุ่นที่ 2

หลักสูตรหัดอ่านอักษรโบราณในฮูปแต้มเบื้องต้น ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาและหัดอ่านตัวอักษรโบราณที่ปรากฏบนฮูปแต้มในสิมที่มีการเขียนไว้มีอายุนับร้อยปีได้และสามารถถ่ายทอดนิทานหรือเรื่องราวที่เขียนด้วยอักษรโบราณที่ปรากฏบนฮูปแต้มได้

จำนวนคนลงทะเบียน: 18/30

หมดเวลาในการลงทะเบียน

หลักสูตรอบรมนักโหราศาสตร์เบื้องต้น

การพยากรณ์ มีความจำเป็นและสำคัญต่อชีวิตมนุษย์ เพราะการพยากรณ์ คือ การคาดคะเน เหตุการณ์ล่วงหน้า โดยมีหลักการและเหตุผล ไม่ว่าในยุคสมัยใด มนุษย์ก็มีความวิตก ใคร่อยากรู้ เหตุการณ์ล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบกับตน ด้วยเหตุนี้การพยากรณ์ จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญที่มีบทบาทต่อชีวิตมนุษย์ ทำให้มีการศ...

จำนวนคนลงทะเบียน: 15/18

หมดเวลาในการลงทะเบียน

หลักสูตรการทำขันหมากเบ็งเบื้องต้น

“ ขันหมากเบ็ง” ชาวอีสานได้ยึดถือเป็นประเพณี และปฏิบัติสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน เป็นเอกลักษณ์ที่ทรงคุณค่ายิ่งของชาวอีสาน ปัจจุบันผู้ชำนาญการในการจัดทำ“พานบายศรี” หรือ“พาขวัญ”และ“ขันหมากเบ็ง” มีจำนวนน้อยและอายุมากแล้วควรที่จะมีการสืบทอดเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน     อบรมให้...

จำนวนคนลงทะเบียน: 2/15

หมดเวลาในการลงทะเบียน

หลักสูตรหัดอ่านอักษรโบราณในฮูปแต้มเบื้องต้น รุ่นที่ 1

หลักสูตรหัดอ่านอักษรโบราณในฮูปแต้มเบื้องต้น ผู้เข้าอบรมได้ศึกษาและหัดอ่านตัวอักษรโบราณที่ปรากฏบนฮูปแต้มในสิมที่มีการเขียนไว้มีอายุนับร้อยปีได้และสามารถถ่ายทอดนิทานหรือเรื่องราวที่เขียนด้วยอักษรโบราณที่ปรากฏบนฮูปแต้มได้

จำนวนคนลงทะเบียน: 30/30

จำนวนคนลงทะเบียนเต็มแล้ว!